TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

KoolitajadLektor Tiia Artla

TLÜ Loodusainete ja tehnoloogia didaktika suuna käsitöötehnoloogiate ja rahvakunsti lektor. Erialalt joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, õppinud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrantuuris. Loeb erinevate käsitöötehnoloogiate kursusi (tikkimine, tikandid, loovtekstiilid, rahvuslikud vööd ja paelad, makramee, süstikpits, kangakudumine) ja rahvakunsti aluseid integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö erialale, rahvatekstiili aluseid käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale; juhendab üliõpilaste bakalaureusetöid. On osalenud üleriigilise käsitööalase õpilaskonkursi ja osaleb käsitöövaldkonna täienduskoolituste läbiviimisel.

On otsinud Eesti ühiskonnas erialade populariseerimiseks laiemat kõlapinda ning koos tudengitega tegelenud heategevuse korras nägemispuudega laste arendamiseks puuteraamatute valmistamisega (Haridus- ja Teadusministee-riumilt 2007.a. tunnustus „Väärt Tegu”); koostanud ning juhtinud käsitöö ja kodunduse eriala näitustele ning puutetemaatikale suunatud projekte; organi-seerinud nii ülikoolis kui väljaspool ülikooli üliõpilaste töötubasid, üliõpilaste loovtööde näitusi; publitseerinud eriala propageerivaid artikleid, on mitmete käsitööalaste raamatute autor. Kuulub Käsitöö- ja Kodundusõpetajate Seltsi AITA, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi, Eesti Kirikutekstiilide Sõprade Seltsi.MA Jaana Taar

TLÜ Loodusainete ja tehnoloogia didaktika suuna lektor, Helsingi ülikooli doktorant. Erialalt käsitöö ja kodunduse õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli magistrantuuri. Jätkab õpinguid Helsingi Ülikoolis, kasvatusteaduse ja kodun-duse valdkonnas. Loeb erinavaid kodunduse aineid – nt Toit kui looming, Toiduvalmistamise tehnoloogia I. Juhendab bakalaureuse- ja magistritöid. Osaleb käsitöö ja kodunduse õpetajate täiendkoolituste läbiviimisel ja üle-riigilise kodundusalase õpilaskonkursi ning kodundusvaldkonna täiend-koolituste läbiviimisel.

Uurimisrühma „Food, culture and learning“ liige. Peamisteks huvideks kodunduse kaasajastamine, õppekava rakendusvõimalused, sotsiaalne õppimine. On koostanud kodunduse õpetajaraamatu ning publitseerinud uurimishuvist lähtuvaid artikleid.MA Tiina Vänt

TLÜ Loodusainete ja tehnoloogia didaktika suuna õpetaja ja Tallina Soome Kooli õpetaja. Lõpetanud Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste magistrina, kodumajanduse õpetajana. Kõrvalerialana õppinud käsitööd. Läbinud aasta-se kondiitri koolituse. Loeb erinevaid kodunduse aineid – nt Etikett, Peotee-nindus, Kodumajapidamise tehnoloogia alused, Toiduvalmistamise tehnoloo-gia II. Osaleb käsitöö ja kodunduse õpetajate täiendkoolituste ning üleriigilise kodundusalase õpilaskonkursi läbiviimisel.

Õpetab Tallinna Soome koolis terviseõpetust ja kodumajandust. Osalenud koolinoortele suunatud tarbijakasvatuse teemaliste projektvõistluste läbiviimi-sel.Lektor Ann Ojaste

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi käsitöötehnoloogia lektor.

Erialalt üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja ning õmblustoodete konstruktor. Õppinud Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste magist-rantuuris. Töötab Tallinna Ülikoolis õppejõuna alates 1992 aastast. Juhendab bakalaureusetöid ja osaleb üleriigilise käsitööalase õpilaskonkursi ning käsitöövaldkonna täiendkoolituste läbiviimisel.

Loeb erinevaid käsitöötehnoloogiate kursusi (silmuskudumine, masinal kudu-mine, kudumid, viltimine, rõivaste modelleerimine, masintikand, eksperimen-taaltehnikad, keskkonnasäästlik käsitöö) integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö ning klassiõpetajate erialadele.


Lektor Juta Piirlaid

TLÜ Loodus- ja tervisteaduste instituudi kunstilise kujundamise ja disaini lektor.

Lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi moekunsti erialal 1975.a., õppinud Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonna magistriõppes ja TLÜ kultuuriteaduskonna kunstiteraapia täiendõppekavas. Töötanud vaba-kutselise kunstnikuna ja teostanud tiraaže kombinaadis ARS, olnud kostüümikunstnik Vene Riiklikus Draamateatris.
Alates 1992.aastast töötab Tallinna Ülikoolis, õpetades tarbekunsti ajalugu ning erinevaid kunstiaineid: joonistamist, maalimist, disaini aluseid ja kunstilist kujundamist, moejoonistust, stiiliõpetust, eksperimentaalseid tekstiilitehnikaid. On organiseerinud üliõpilaste loominguliste tööde esitlusi ja näitusi. 

Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Moeühenduse ja Eesti Loovteraapiate Ühingu liige. Loomingu valdava osa moodustavad autorikollektsioonid rõiva-komplektidest ja kangastest siidimaali, -trüki ja eksperimentaalsetes tehnikates, näitustel osalemine alates 1983.aastast. Ajaloomuuseumi kogudesse on autorilt omandatud 2 komplekti - “Lehega” ja “Metsast”.